WINDתנאי השימוש בשירות

For English version please scroll down

הקדמה

(1) אנא קרא בעיון את תנאי השימוש בשירות ("תנאי השימוש", כהגדרתם להלן). תנאי השימוש מסדירים את ההתקשרות המסחרית בין חברת ווינד תל-אביב (בייקי) בע"מ – חברה המאוגדת לפי דיני ישראל (מספרה 515907913) ומענה ברחוב הפלך 7, תל אביב-יפו 681672 ("אנחנו", "אנו", "ווינד") – לבין האדם המעוניין להשתמש באופניים או בקורקינטים החשמליים שאנו מציעים להשכרה, לפי העניין ("אתה"). תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, ופונים לגברים ונשים כאחד.

(2) תנאי שימוש אלה ו המחירון העדכני הם חלק מהסכם המסגרת שנקשר בינינו כאשר אתה נרשם לשירותים ויוצר את חשבון המשתמש, והם חלים בכל מקרה של רכישת אילו ממסלולי ההשכרה, רכישת מנוי ולכל השכרה אישית של כלי תחבורה במהלך תקופת השימוש בשירותים. עם אישור תנאי השימוש על-ידך אתה מסכים להיות כפוף להוראות תנאי השימוש ולמחירון העדכני באותה עת (" המחירון "), כפי שיעודכנו מפעם לפעם.

(3) נוסח זה של תנאי השימוש, בשפה העברית, הוא הנוסח החוקי היחידי המחייב של התנאים עבור כל שימוש בשירותים במדינת ישראל. השירותים ניתנים גם במדינות נוספות, באמצעות חברות הקשורות אלינו. כל נוסח אחר של תנאי השימוש בשפה שאינה עברית (לרבות הנוסח באנגלית של התנאים עבור ישראל) מיועד לצרכי מידע בלבד והוא מחייב אך ורק ביחס לשירותים הניתנים במדינה שאליה הוא מתייחס ולא לשירותים הניתנים על-ידי ווינד בישראל.

(4) תנאי השימוש חלים על השימוש בשירותים באמצעות כל מכשיר תקשורת (לרבות טלפונים חכמים, מחשבי לוח ומחשבים אישיים).

1. הגדרות

בתנאי שימוש אלה ובנוסף לכל מונח שהוגדר בגוף התנאים, תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת לצידם –

"אופניים" האופניים שווינד מציעה להשכרה, המצוידים או הכוללים, בין היתר, את שלדת האופניים, כידון, סל, בלמים, שרשרת, ציר קדמי ואחורי, גלגלים וצמיגים, פדלים, פעמון, אורות, מנעול, מושב ומערכת ניווט גלובלית (GPS). 

"אזור תפעולי" האזור שבתוך גבולותיו ניתן לרוב לשכור ולהחזיר כלי תחבורה. ניתן לצפות באזור התפעולי, כפי שהוא באותה עת, באמצעות האתר והאפליקציה.

"אירוע כוח עליון" התרחשותו של כל אירוע או נסיבות שהן מעבר לשליטתה של ווינד. אירועי כוח עליון יכללו: (1) אסונות טבע, פיצוצים, שריפות, הצפות ושיטפונות, רעידות אדמה, מגיפה ותנאי מזג-אוויר קיצוניים בחומרתם; (2) פעולות מלחמתיות ומלחמה (מוצהרת או שאינה מוצהרת), פעולות טרור, מרד, חבלה, פרעות והתקוממות אזרחית; (3) תנאי דרך ותנועה יוצאי דופן; (4) שביתה והשבתה.

ה"אפליקציה" יישומון תוכנה שפותח על-ידי ווינד, הפועל באמצעות מערכות ההפעלה Android ו-iOS, המאפשר השכרה והחזרה של כלי תחבורה.

ה"אתר" אתר האינטרנט הרשמי של ווינד עבור פעילותה בישראל, הפועל בכתובת https://www.wind.co/israel .

"הסכם מסגרת" ההסכם שנקשר בינך ובין ווינד שעה שאתה נרשם לשירותים ויוצר את חשבון המשתמש, הכולל את החובות והזכויות ההדדיות של הצדדים כמפורט בתנאי השימוש ו במחירון .

"השכרה אישית של כלי תחבורה" כל השכרה אישית של אופניים או קורקינט חשמלי, שתחילתה באישור ההזמנה בהתאם להוראות סעיף 4.1 (1) לתנאי השימוש.

"השכרת אופניים" השכרה של אופניים באמצעות האפליקציה (כמפורט להלן בסעיף 2, נכון למועד השקת השירותים בישראל, איננו מציעים אופניים להשכרה בישראל).

"השכרת קורקינט חשמלי" השכרה של קורקינט חשמלי באמצעות האפליקציה.

"זמן ההשכרה" פרק הזמן שתחילתו במועד אישור ההזמנה בהתאם להוראות סעיף 4.1 (1) לתנאי השימוש וסיומו במועד סיום ההשכרה האישית של כלי התחבורה בהתאם להוראות סעיף 5 לתנאי השימוש.

"חוזה השכרה אישי" החוזה שנקשר בינך ובין ווינד עבור כל השכרה אישית של כלי תחבורה.

"חשבון המשתמש" חשבון אישי שנוצר עבורך על-ידי ווינד לאחר השלמת הליך הרישום בהצלחה.

"כלי תחבורה" קורקינטים חשמליים ו/או אופניים, לפי העניין, שווינד מעמידה לרשות משתמשי השירותים.

"מנוי" מנוי מתמשך למסלול השכרה (כגון מנוי למסלול השכרה חודשי או שנתי).

"מסלול השכרה" מסלולי השכרה השונים העשויים להיות מוצעים לרכישה באמצעות האפליקציה, כולל מספר מסוים של השכרות אישיות של כלי תחבורה ליום, המוגבלות בזמן, עבור תקופה מוגדרת (כגון מסלול השכרה ליום אחד או לחודש אחד).

"קורקינט חשמלי" הקורקינטים החשמליים (גלגינוע) שווינד מציעה להשכרה, המצוידים או הכוללים, בין היתר, את משטח העמידה, כידון, אור קדמי ואחורי, בלמים, גלגלים, יחידת הפעלה חשמלית ומערכת ניווט גלובלית (GPS).

"רוכב אחר" כל אדם המשתמש בכלי תחבורה שאתה שכרת באמצעות חשבון המשתמש שלך, ובאישורך המפורש.

 (ה)"שירותים" השכרת כלי תחבורה, לרבות פעילות האפליקציה והאתר, כפי שיהיו זמינים בישראל.

"תנאי השימוש" תנאי השימוש בשירות המפורטים במסמך זה, לרבות המחירון החל ביחס להסכם המסגרת ולכל השכרה אישית של כלי תחבורה ולרכישה של מסלולי השכרה ומנויים.

2. השירותים

בכפוף להוראות תנאי השימוש ו המחירון , כפי שיעודכנו מעת לעת (ראה לעניין זה את סעיף 10 לתנאי השימוש), אנו מציעים לך את האפשרות לשכור ולהשתמש בכלי תחבורה על בסיס תשלום לפי נסיעה (לרבות לפי מסלולי ההשכרה והמנויים המוצעים באפליקציה ו המחירון ), בכפוף לזמינותם של כלי התחבורה.

הקטגוריות והמיקום של כלי התחבורה הזמינים בסמוך למיקומך יסומנו על-גבי מפה המוצגת באפליקציה. כל כלי התחבורה הם ויישארו בכל עת רכושה וקניינה הבלעדי של ווינד.

נכון למועד השקת השירותים בישראל, איננו מציעים אופניים להשכרה, אלא קורקינטים חשמליים בלבד. כאשר נאפשר לשכור אופניים בישראל, נודיע על כך באופן מפורש באמצעות האתר והאפליקציה.

3. האפליקציה, האתר וחשבון המשתמש

באפשרותך לשכור כלי תחבורה באמצעות האפליקציה. ניתן להוריד את האפליקציה למכשיר הקצה שלך באמצעות חנויות האפליקציות המקוונות או מהאתר. ווינד וכל צד שלישי שהקנה לה רישיון הם בעלי מלוא זכויות הקניין הרוחני בשירותים, באפליקציה ובאתר, לרבות כל תוכן הכלול בהם. 

3.1 רישום לשירותים

(1) לפני שתוכל להתחיל להשתמש בשירותים ולשכור כלי תחבורה, עליך להוריד תחילה את האפליקציה למכשיר הקצה שלך וליצור את חשבון המשתמש שישמש אותך לצורך כך. 

בעת הרישום, יהיה עליך למסור לנו את מספר הטלפון שלך. לחילופין, באפשרותך ליצור חשבון משתמש באמצעות חשבון הפייסבוק שלך. על-מנת להירשם לשירותים, עלייך להיות בן 18 ומעלה. אם גילך צעיר מ-18, עליך להימנע מהרישום לשירותים ומהשימוש בהם. לאחר השלמת הרישום בהצלחה, ווינד תפתח עבורך את חשבון המשתמש.

(2) הרישום לשירותים, כשלעצמו, אינו כרוך בתשלום.

(3) אתה מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים במהלך הרישום לשירותים ולשמור מידע זה עדכני במהלך תקופת ההתקשרות בינינו.

(4) אתה מתחייב לעדכן אותנו באופן מידי בכל מקרה של שינוי בפרטייך האישיים ובפרט המידע הנדרש לצורך התשלום והחיוב תמורת השירותים.

(5) חשבון המשתמש שלך הוא ייחודי עבורך ומיועד לשימושך האישי בלבד. אינך רשאי להעביר את חשבון המשתמש לכל צד שלישי ואינך רשאי לאפשר שימוש בו על-ידי אחרים. אינך רשאי להשתמש בחשבון המשתמש של כל צד שלישי אחר. אתה אחראי לשמור בסודיות את המידע בחשבון המשתמש שלך (לרבות סיסמאות, שמות משתמש והמידע הנוגע לתשלום עבור השירותים).

ווינד לא תישא באחריות ביחס לכל נזק, הפסד או אבדן העשוי להיגרם לך כתוצאה מכך שצד שלישי השתמש בחשבון המשתמש שלך, למעט אם שימוש כאמור נעשה כתוצאה מרשלנותה של ווינד או פעולתה בזדון. אתה נושא באחריות המלאה לכל נזק, הפסד או אבדן שייגרמו לווינד או לכל צד שלישי כתוצאה מכך שאחר/ים השתמשו בחשבון המשתמש שלך, ככל ששימוש כאמור נבע מרשלנותך או פעולתך בזדון.

בכל עת בה נודע לך על מקרה של גניבה, שימוש בלתי מורשה, או כל פרצה אחרת של אבטחת המידע בחשבון המשתמש שלך, עליך להודיע לנו על כך באופן מידי באמצעות פרטי יצירת הקשר המפורטים בסוף תנאי השימוש. 

3.2 חיבור לאינטרנט ומכשירי קצה

(1) השימוש בשירותים מחייב חיבור לאינטרנט (ווי-פי/ תקשורת סלולרית/ פס-רחב) עם המחשב האישי או מכשיר הקצה שלך. אתה נושא באחריות המלאה לחיבור המחשב/ מכשיר הקצה שלך לאינטרנט לצורך השימוש בשירותים ולתשלום לכל צד שלישי עבור גישה לאינטרנט או תעבורת מידע (כגון המפעיל הסלולרי או ספק הגישה לאינטרנט עמם התקשרת). אתה אחראי לעדכון כל חומרה או מכשיר קצה המשמש אותך, ככל הנדרש לצורך הגישה והשימוש בשירותים, לרבות כל עדכון עתידי של השירותים.

(2) אתה מאשר כי ידוע לך כי השירותים ניתנים באמצעות האינטרנט ורשתות תקשורת סלולריות. לפיכך, איכותם וזמינותם של השירותים עשויה להיות מושפעת על-ידי גורמים שאינם בשליטתנו. ווינד אינה מתחייבת כי השירותים, או כל חלק מהם, יפעלו, או יפעלו באופן תקין, על-גבי כל חומרה או מכשיר קצה.

3.3 הודעות ומידע שיווקי

(1) כשאתה יוצר את חשבון המשתמש שלך, אתה מסכים כי נשלח אליך הודעות אינפורמטיביות ותפעוליות באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דואר-אלקטרוני והודעות מתפרצות (Push Notifications), וזאת כחלק מתפעולם השוטף של השירותים ושימושך בהם. 

משלוח הודעות מתפרצות תלוי בכך שמכשיר הקצה שלך תומך בכך ובאישורך לכך בעת השימוש במכשיר הקצה. תשומת לבך כי משלוח הודעות מתפרצות היא תכונה מובנית בחלק ממכשירי הקצה וכי אין באפשרותנו לכבות או לנתק תכונה זאת במכשירך במידה ותבחר לחדול מקבלת הודעות מסוג זה. אם תבחר לחדול מקבלת הודעות מתפרצות, יהיה עליך להסיר אפשרות זאת במישרין על-ידי שימוש בתפריט ההגדרות הרלבנטי במכשיר הקצה שלך.

(2) רישומך לשירותים ומסירת פרטי הקשר שלך מהווה את הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת מטעמנו, כמשמעות הסכמה זו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. דברי הפרסומת יישלחו אליך לפי המידע שמסרת לווינד במהלך ההרשמה לשירות, או בכל מקרה אחר בו מסרת לנו את פרטיך, כגון באמצעות מנגנוני יצירת הקשר של השירותים. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לנו על סירוב לקבלת דברי פרסומת, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת סירוב תפורט בהודעות השיווקיות שנשלח אלייך. 

4. השכרה אישית של כלי תחבורה והשימוש בו

4.1 זמן ההשכרה של כלי התחבורה

(1) ההשכרה האישית של כלי תחבורה תחל בעת שתביע את רצונך לשכור כלי תחבורה באמצעות האפליקציה ולאחר שווינד אישרה את ההשכרה – ביחס להשכרת אופניים, על-ידי פתיחת המנעול של האופניים הרלבנטיות, וביחס להשכרת קורקינט חשמלי, על-ידי הפעלת ספק הכוח החשמלי של הקורקינט הרלבנטי.

(2) ההשכרה האישית של כלי התחברה תסתיים עם החזרתו של כלי התחבורה בהתאם להוראות סעיף 5 לתנאי השימוש להלן, או במידה וווינד תבטל את השכרתו האישית של כלי התחבורה בהתאם להוראות תנאי השימוש.

(3) במהלך זמן ההשכרה אתה האחראי לכלי התחבורה. לפיכך, כל אירוע או נזק שייגרם לכלי התחבורה במהלך זמן ההשכרה עשויים להיזקף לחובתך במישרין, בכפוף להוראות סעיף 8.1 לתנאי שימוש אלה.

(4) אין להשאיר את כלי התחבורה ללא השגחה בכל עת במהלך זמן ההשכרה. עליך להשתמש ברגלית בכל פעם שאתה מחנה את כלי התחבורה.

(5) ככלל, אתה רשאי לשכור רק כלי תחבורה אחד בכל פעם באמצעות חשבון המשתמש שלך. אם וככל ונאפשר זאת באופן מפורש באמצעות האפליקציה, אנחנו עשויים לאפשר לך לשכור עד חמישה (5) כלי תחבורה בכל פעם. אם תשכור יותר מכלי תחבורה אחד בכל זמן נתון ותאפשר שימוש בכלי תחבורה אחד או יותר לרוכבים אחרים, אתה אחראי ליידע רוכבים אחרים כאמור על כל ההתחייבויות הנובעות מתנאי שימוש אלה, כמו גם על חובתם למלא אחר ההתחייבויות הללו. בעת שרוכבים אחרים שאפשרת להם זאת משתמשים בכלי התחבורה, אתה נושא באחריות לכל חבות הנובעת מהשימוש בכלי התחבורה על-ידי אותם רוכבים אחרים.

4.2 זמינות ותחזוקה

(1) השכרת כלי תחבורה כפופה בכל עת לזמינותם, על בסיס כל הקודם זוכה. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו על-מנת לעמוד בביקוש לכלי תחבורה על-ידי לקוחותינו, איננו יכולים להבטיח כי היצע כלי התחבורה שברשותנו יהיה מספק על-מנת לאפשר את השכרתו של כלי תחבורה לכל לקוח, בכל מקום ובכל זמן נתון.

(2) ווינד נושאת באחריות לתחזוקה השוטפת והתיקון של כלי התחבורה. עם זאת, אין בכך כדי להוות התחייבות כי כל כלי התחבורה הזמינים למשתמשי השירותים יהיו תקינים ללא כל תקלה בכל זמן נתון.

4.3 תנאים לשימוש בכלי התחבורה ובשירותים

(1) כתנאי מקדים לכל השכרה אישית של כלי תחבורה, אתה מאשר ומסכים כי –

יש לך את הניסיון הנדרש ואתה בקיא בתפעולם השוטף של קורקינטים חשמליים או אופניים, לפי העניין;

אתה כשיר מבחינה רפואית, גופנית ונפשית לרכב על כלי התחבורה שבחרת לשכור;

אתה חייב לחבוש קסדה בהתאם להוראות הדין ואתה מאשר כי תחבוש קסדה תקנית, העומדת בתקנים הרלבנטיים, בכל עת בה אתה רוכב על כלי התחבורה;

אתה בקיא ומכיר את כל חוקי ותקנות התנועה והתעבורה הנוגעים לשימוש הבטוח והתפעול השוטף והחוקי של קורקינטים חשמליים ואופניים וכי אתה מחזיק בכל ההיתרים הנדרשים לפי דין לצורך שימוש בכלי התחבורה בו בחרת, ככל ונדרשים היתרים כאמור (כגון מבחן עיוני).

(2) בנוסף, אתה מאשר ומסכים כי –

אתה מודע לכך כי רכיבה על אופניים או קורקינט חשמלי, בכבישים או במסלולים המיועדים לכך, טומנת בחובה סיכון לתאונות דרכים ופגיעות אחרות, לרבות בשל כלי רכב, הולכי רגל ותנאי הדרך, וכי אתה חייב לשמור על ערנות מלאה במהלך הרכיבה על-מנת להימנע מתאונות;

אתה בעל מיומנות מלאה והיכולות הנדרשות על-מנת להפעיל ולרכב על כלי התחבורה בו בחרת וכי אינך נסמך על ווינד על-מנת להסביר לך כיצד להפעיל או לרכב על כלי תחבורה כאמור;

אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית להשיג ולהשתמש בקסדה ו/או בכל ציוד מגן נוסף ועל תקינותם;

אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לאיכות ולשימוש התקין של כל ציוד בו תשתמש, כגון קסדות ו/או ציוד מגן נוסף;

אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית להפעיל ולרכב על כלי התחבורה באופן זהיר ותקין, אך ורק על-גבי כבישים או במסלולים המיועדים לכך. למען הסר ספק מובהר כי רק רוכב אחד יכול לעשות שימוש בכלי תחבורה בכל פעם וכי חל איסור חמור להרכיב כל אדם או בעל-חיים על גבי כלי התחבורה;

אתה מודע לכך כי השימוש בקסדות וציוד מגן אחר אינו מבטל את הסיכון לפגיעות גופניות במקרה של תאונה;

אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל עבירת תנועה או תעבורה ו/או לכל קנס או תשלום שניתן להטיל עלייך בעת שאתה משתמש בכלי תחבורה, לרבות כל קנס או תשלום בשל חניית כלי התחבורה במקום האסור לחנייה לפי דין, או קנס שיוטל עלייך בשל אי-חבישת קסדה, נסיעה על מדרכות, הרכבה בניגוד לחוק ועוד;

ווינד תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לזהות אותך בפני רשויות מוסמכות או גורמי אכיפת חוק, בכל מקרה בו ביצעת עבירה או הפרה של הוראות כל דין ובפרט דיני התעבורה והדינים והתקנות הנוגעים לחנייה של כלי תחבורה, או בכל מקרה אחר בו מוטלת עליה חובה חוקית לעשות כן;

למען הסר ספק מובהר כי השירותים אינם כוללים ביטוח מכל סוג שהוא וכי ווינד אינה אחראית לבטח את השימוש שלך בכלי התחבורה;

אתה נושא באחריות המלאה והבלעדית בכל מקרה של נזקי גוף או רכוש שאתה עשוי לגרום בעת השימוש בכלי התחבורה, או בזמן שהוא בחזקתך, וזאת בהתאם להוראות כל דין ולמעט במקרים היכן שנזקים כאמור נגרמו בעקבות רשלנותה של ווינד או פעולתה בזדון;

בכל עת תתאים את האופן בו אתה רוכב על כלי התחבורה לתנאי מזג האוויר השוררים באותה עת;

אינך רשאי להסיר, להתאים או לשנות כל אחד מחלקי או רכיבי כלי התחבורה, לרבות אביזרים נלווים;

אינך רשאי להשתמש בכלי התחבורה אם אין בכוונתך לשלם את התעריפים הכרוכים בשימוש בו;

אתה רשאי להחזיר את כלי התחבורה מחוץ לאזור התפעולי המסומן במפה המוצגת באפליקציה, אך דע כי הדבר כפוף לתשלום נוסף בהתאם למחירון העדכני.

4.4 חובותייך במקרה של תאונה

אתה מתחייב ליידע אותנו (פרטי יצירת הקשר מפורטים בתחתית תנאי השימוש) וכן את משטרת ישראל, ללא דיחוי, בכל מקרה של (1) תאונה שהתרחשה בעת ששכרת את כלי התחבורה, לרבות במקרים של פגיעה בצדדים שלישיים ו/או ברכושם, או; (2) אם כלי התחבורה נגנב במהלך זמן ההשכרה. אתה נושא באחריות המלאה לכל נזק, הפסד או אבדן שייגרם לווינד במידה ולא מילאת אחר התחייבותך בסעיף זה.

במקרה של פגיעה גופנית – אנא צור קשר ללא דיחוי עם גופי ההצלה והרפואה, כגון מגן דוד אדום.

4.5 בדיקה של כלי התחבורה

לפני ובעת כל שימוש בכלי תחבורה, עלייך לבצע את הפעולות הבאות –

(1) לסקור את חלקיו הגלויים של כלי התחבורה שאתה מעוניין לשכור, קודם לשימוש בו, על-מנת לוודא כי הוא במצב תפעולי תקין;

(2) לבחון את חלקיו התפעוליים של האופניים (בלמים, צמיגים, הילוכים, גלגלים, פדלים, אורות, שילדה והמושב) ו/או את חלקיו התפעוליים של הקורקינט החשמלי (משטח העמידה, הכידון, האורות – קדמי ואחורי, הבלמים, הצמיגים ומערכת ה-GPS);

(3) עליך להודיע לשירות הלקוחות שלנו ללא דיחוי (פרטי יצירת הקשר מפורטים בתחתית תנאי השימוש) אם ניכר כי כלי התחבורה סובל מתקלה טכנית או כל קלקול או פגם אחר העשוי לפגוע בכשירותו לרכיבה. ווינד תבטל את חוזה ההשכרה האישי ללא תשלום, במידה ותיידע אותנו בתוך 10 הדקות הראשונות שלאחר תחילת ההשכרה על כל פגם שעשוי לפגוע בכשירותו של כלי התחבורה לרכיבה.

בכפוף להוראות הפסקה השנייה בסעיף 8.2 לתנאי שימוש אלה (אחריותה של ווינד), חזקה על כלי התחבורה כי הוא אינו כולל כל פגם, ככל ולא תודיע לנו על פגם כאמור בתוך 10 הדקות הראשונות בזמן ההשכרה. המגבלות לעיל לא יחולו במקרה של הפרת התחייבויותיה של ווינד ברשלנות רבתי או בזדון, או במקרה של נזקי גוף.

4.6 שימושים אסורים

אין להשתמש בכלי התחבורה בכל אחד מהמקרים הבאים או הנסיבות המתוארות בהם –

(1) במידה וגילך או גילו של כל רוכב נוסף נמוך מ-18 שנים;

(2) אם האדם שאמור לרכב על כלי התחבורה סובל מפגיעה גופנית או נפשית המונעת מאותו אדם את תפעולו הבטוח של כלי התחבורה;

(3) בעת נשיאת כל חפץ שעשוי לפגוע ביכולתו של הרוכב להפעיל את כלי התחבורה באופן בטוח;

(4) אם האדם שאמור לרכב על כלי התחבורה מצוי תחת השפעת אלכוהול, סמים, או כל חומר אחר שעשוי לפגוע ביכולתו של הרוכב להפעיל את כלי התחבורה ולרכב עליו באופן בטוח;

(5) בעת שימוש בטלפון סלולרי או כל מכשיר חשמלי נייד, לרבות, אך לא רק, לצורך שיחות טלפון/וידאו, משלוח הודעות מכל סוג, האזנה למוסיקה או כל שימוש אחר שעשוי לפגוע בתשומת הלב של הרוכב או בהפעלתו הבטוחה של כלי התחבורה;

(6) אם סל האופניים מלא בחפצים באופן מכביד או שמשקלם הכולל של חפצים אלה עולה על חמישה (5) ק"ג;

(7) במהלך תנאי מזג אוויר חריגים כגון ברד, סופות חול ואבק, ערפל כבד, גשם כבד או סופות רעמים וברקים;

(8) אם כלי התחבורה סובל מפגם טכני גלוי לעין שעשוי להשפיע על כשירותו לרכיבה;

(9) לצורך הפרת הוראות כל דין ובפרט דיני התעבורה והזהירות בדרכים;

(10) לצורך התחרות, רכיבת פעלולים וטריקים, קפיצות או לצורך רכיבה שאינה בדרכים סלולות או במסלולים ייעודיים;

(11) לצורך כל מטרה מסחרית או שימוש מסחרי;

(12) לצורך גרירה, משיכה, סחיבה או דחיפה של כל אדם או חפץ באמצעות כלי התחבורה.

5. סיום ההשכרה האישית של כלי תחבורה והחזרתו

5.1 עליך להחזיר את כלי התחבורה באותו המצב כפי שקיבלת אותו.

5.2 בעת השכרת אופניים, ההשכרה האישית של כלי התחבורה תסתיים: (1) כאשר האופניים חונות כהלכה ונעולות בכל מקום חניה חוקי ונגיש, המצוי בתוך גבולות האזור התפעולי; ו-(2) ווינד אישרה את החזרת האופניים באמצעות האפליקציה.

בעת השכרת קורקינט חשמלי, ההשכרה האישית של כלי התחבורה תסתיים: (1) כאשר הקורקינט החשמלי חונה כהלכה ונעול בכל מקום חניה חוקי ונגיש, המצוי בתוך גבולות האזור התפעולי; (2) הודעת על רצונך בסיום ההשכרה האישית של כלי התחבורה באמצעות האפליקציה; ו-(3) ווינד אישרה את החזרת הקורקינט החשמלי באמצעות האפליקציה.

כמפורט לעיל, אתה רשאי להחזיר את כלי התחבורה גם מחוץ לאזור התפעולי המסומן במפה המוצגת באפליקציה, אך דע כי הדבר כפוף לתשלום נוסף בהתאם למחירון העדכני. עם החזרתו של כלי תחבורה תוכל לעיין בהליך ההשכרה השלם באמצעות האפליקציה, לרבות זמן ההשכרה הכולל והסכום לתשלום.

5.3 במידה והחזרת כלי התחבורה נכשלה, כגון במקרה בו אזלה הסוללה במכשיר הקצה שלך או בגלל חוסר יכולת להתחבר לאינטרנט, עליך להודיע על כך לשירות הלקוחות שלנו מיד כשהדבר יתאפשר לך, באמצעות האפליקציה או באמצעות פרטי הקשר המפורטים בתחתית תנאי השימוש. 

במקרה כזה ווינד תסיים את ההשכרה האישית של כלי התחבורה באופן ידני. בנוסף, אנו שומרים על זכותנו לסיים השכרות אישיות של כלי תחבורה אם אינך עושה כל שימוש בכלי התחבורה בתוך פרק זמן של עשרים וארבע (24) שעות לאחר תחילת ההשכרה האישית של כלי התחבורה.

5.4 לפי בקשתנו, עלייך להיות מסוגל לספק מידע בנוגע למיקום המדויק של כלי תחבורה שהחזרת, וזאת למשך פרק זמן של ארבעים ושמונה (48) שעות לאחר החזרת כלי התחבורה הרלבנטי.

5.5 כאשר אתה מחנה את כלי התחבורה, אתה מתחייב למלא אחר הוראות השילוט וכל תנאי אחר החל ביחס לאזור התפעולי שבו אתה מחנה. עלייך לוודא כי כלי התחבורה אינו מפריע לכל צד שלישי, לרבות כל משתמש אחר בכביש או במדרכה או באזור התפעולי. 

בפרט, עליך להימנע מלהחנות את כלי התחבורה בסמוך או באמצעות עצים, תמרורים או כל שילוט אחר, רמזורים, מדחנים, מכונת למכירת כרטיסי חניה, גדרות של קניינם של צדדים שלישיים, ספסלים, מחסנים, פחי אשפה, לפני או בסמוך ליציאות חירום או אזורי היערכות של כוחות כיבוי אש, בכניסה לחניונים, דלתות או יציאות אחרות, מדרכות מונמכות, אזורי גישה לתחבורה ציבורית, מסלולי אופניים, עזרים המסייעים לבעלי מוגבלויות, מעברי חציה, בניינים, חצר אחורית, פארקים, היכן שכלי התחבורה יכסה שלטי פרסום או פרסומות אחרות, ריהוט עירוני, אזורים המיועדים לפריקה וטעינה, במקומות השמורים למשתמשים או שירותים אחרים, ובאופן כללי בכל מקום אחר האסור לשימוש כאמור לפי דין, לרבות התקנות האזוריות של הרשות המקומית שבתחומה אתה מחנה את כלי התחבורה.

5.6 אתה נושא באחריות לוודא כי אין איסורים זמניים (הנובעים ממקרים כגון עבודות בינוי ושיפוץ, שווקים זמניים, מסיבות, אירועים, גזם עצים וכיו"ב) ביחס לאזור החניה. אינך רשאי לסיים את ההשכרה האישית של כלי התחבורה על-ידי חניה של כלי התחבורה באזורים שיש בהם מגבלות חניה בשעות או בימים מסוימים, אם מגבלות אלה יחולו בתוך פרק זמן של עשרים וארבע (24) שעות לאחר תחילת החניה של כלי התחבורה. לדוגמה, אם איסור חניה באזור מסוים מתחיל ביום ראשון ב-9:00 בבוקר, אינך רשאי להחנות את כלי התחבורה באזור זה לאחר יום שבת ב-9:00 בבוקר.

5.7 במידה ותחנה את כלי התחבורה בניגוד להנחיות ולאיסורים המפורטים בפרק זה של תנאי השימוש, עשויים לחול עלייך חיובים כספיים נוספים בהתאם למחירון העדכני. במידה ותחנה את כלי התחבורה בניגוד להוראות סעיף 5.2 לעיל, זמן ההשכרה ימשיך להיספר, באופן הכרוך בתשלום נוסף, וזאת עד שכלי התחבורה הרלבנטי יוחזר בהתאם להוראות תנאי השימוש, אך בכל מקרה לפרק זמן שלא יעלה על ארבעים ושמונה (48) שעות לאחר שכלי התחבורה הוחנה תוך הפרת תנאי השימוש. חיובים נוספים אלה לא ייגבו ממך ככל ותוכל להוכיח כי אינך נושא באחריות לנזקים שנגרמו לנו; כי לא נגרם לנו כל נזק; או כי הנזק שנגרם לנו נמוך משמעותית מהסכום בו חויבת בגין החניה הלא תקינה.

6. חיוב ותשלומים

6.1 ווינד תגבה ממך את התמורה עבור השירותים ועבור השכרת כלי התחבורה על בסיס המחירים העדכניים נכון למועד ביצוע ההזמנה. המחירון המעודכן יהיה זמין לעיון בכל עת באתר ובאפליקציה. ווינד רשאית לעדכן את המחירון בכל עת ולכל הזמנה עתידית של כלי תחבורה, בהתאם להוראות סעיף 10 לתנאי השימוש. כל המחירים נקובים בשקלים חדשים, אלא אם צוין במפורש אחרת.

6.2 במידה ותחזיר את כלי התחבורה מחוץ לאזור התפעולי, כפי שהוא מתואר ומוצג באתר ובאפליקציה, עשויים לחול עלייך תשלומים נוספים בהתאם למחירון העדכני. 

6.3 תעריפים שונים עשויים לחול על השכרת אופניים ועל השכרת קורקינטים חשמליים. בנוסף, תעריפים שונים עשויים לחול על השכרת סוגים שונים של אופניים ו/או קורקינטים חשמליים, כמפורט באתר ובאפליקציה.

6.4 התשלום עבור השכרה אישית של כלי תחבורה יבוצע עם סיום ההשכרה האישית של כלי התחבורה. התשלום עבור מסלולי השכרה יבוצע במועד ההזמנה. התשלום עבור מנויים (חודשיים או שנתיים) יבוצע עם תחילת תקופת המנוי.

6.5 לאחר הרישום לשירותים, ווינד תפתח עבורך חשבון אשראי ("חשבון האשראי") אליו תוכל לטעון כסף בכל עת על-מנת לשלם את התשלומים בהם תחויב עבור השימוש בשירותים. באפשרותך לבחור בין אמצעי תשלום שונים כשיטת התשלום המועדפת אליך ("אמצעי התשלום הנבחר"). באפשרותך לשלם את התמורה עבור השירותים באמצעות כרטיס אשראי (ויזה, מאסטרקארד או אמריקן אקספרס) או באמצעות חשבון PayPal שבבעלותך. אם תבחר את השימוש ב-PayPal כאמצעי התשלום הנבחר, יהיה עליך להתחבר לחשבון ה-PayPal שלך באמצעות כתובת הדוא"ל והסיסמה ש-PayPal הקצו לך, על-מנת לאשר את התשלום. 

באפשרותך לשנות את אמצעי התשלום הנבחר בכל עת באמצעות חשבון המשתמש. במסירת פרטי אמצעי התשלום הנבחר לווינד אתה מאשר ומצהיר כי אתה רשאי להשתמש באמצעי התשלום הנבחר לצורך התשלום עבור השירותים. אנו רשאים, מעת לעת ומבלי צורך להודיע לך על כך, להוסיף את האפשרות להשתמש באמצעי תשלום נוספים או להפסיק ולתמוך באמצעי תשלום שבהם תמכנו בעבר.

אנו רשאים ועשויים לדרוש ממך מידע נוסף בטרם השלמת עסקה הכרוכה בתשלום. אתה מתחייב לשמור את פרטי אמצעי התשלום הנבחר מעודכנים, מלאים ומדויקים ולהודיע לנו באופן מידי בכל מקרה של שינוי בפרטי אמצעי התשלום הנבחר שמסרת לנו או אילו מהפרטים האחרים שמסרת לנו.

אנו רשאים להיעזר ומסתייעים בצדדים שלישיים לצורך השלמת עסקאות הכרוכות בתשלום, כגון ספקי תשלומים, אשראי וסליקה (כגוןPayPalלצורך סליקת חשבון ה-PayPal שלך, אוStripeעבור סליקת כרטיסי אשראי). השימוש שלך באמצעי התשלום הנבחר כפוף גם לתנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים ולהסכמים החוזיים בינך ובין אותם צדדים שלישיים (כגון התנאים החלים עלייך בהתקשרות מול PayPal לצורך הפעלת חשבון המשתמש שלך בשירות זה).

6.6 אם וככל וחשבון האשראי שלך הוא בעל יתרה חיובית ("יתרת האשראי"), חשבון האשראי שלך ישמש תחילה לצורך התשלום עבור תשלומים שהגיע מועד פירעונם ואמצעי התשלום הנבחר ישמש לצורך כל תשלום או יתרת תשלום נוספת. . על-אף האמור, התשלום עבור החזרת כלי התחבורה מחוץ לאזור התפעולי ייגבה בכל מקרה במישרין באמצעות אמצעי התשלום הנבחר, אף אם עומדת לרשותך יתרת אשראי בחשבון האשראי (ואף אם עומדים לרשותך סכומי בונוס בחשבון הבונוס, כמפורט להלן).

אנו רשאים, מעת לעת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, להעניק לך סכומי בונוס עבור השימוש בשירות ("סכומי הבונוס"). סכומי הבונוס יישמרו על-ידנו בחשבון נפרד באפליקציה ("חשבון הבונוס"). באפשרותך לצפות בכל עת ביתרה הכוללת של חשבון האשראי ו/או חשבון הבונוס שלך באמצעות האפליקציה. אם וככל וקיימת יתרה חיובית בחשבון הבונוס שלך, ווינד תשתמש תחילה בסכומי הבונוס העומדים לרשותך בחשבון הבונוס לצורך ביצוע תשלומים שאתה חב בהם. אם וככל ואין כל יתרה בחשבון הבונוס שלך, או שלא ניתן לקזז את התמורה עבור השירותים עם סכומי הבונוס, אזי ווינד תחייב את התשלומים הנותרים מחשבון האשראי שלך ו/או באמצעות אמצעי התשלום הנבחר, כמפורט לעיל בפרק זה.

6.7 אינך רשאי להעביר את סכומי הבונוס שהוענקו לך, או את יתרת האשראי, ככל וקיימים, למשתמשים אחרים בשירותים או לכל צד שלישי אחר.

6.8 אין תאריך פקיעה ליתרת האשראי שלך במהלך תקופת הסכם המסגרת. במקרה של סיום ההסכם, כל יתרת אשראי העומדת לזכותך בחשבון האשראי שלך, במועד סיום הסכם המסגרת, תועבר, לפי בקשתך, לחשבון בנק ייעודי כמפורט בסעיף 7.1 (5) לתנאי השימוש להלן. כל סכומי הבונוס העומדים לזכותך בחשבון הבונוס שלך, יפקעו באופן אוטומטי במועד סיום הסכם המסגרת ולא יוחזרו לך ואף אינך יכול להשתמש בהם כדי להפחית כל חבות כספית שאתה חב לווינד מכוח ההסכם.

6.9 כל החיובים הנוגעים לשירותים כוללים את המסים הרלבנטיים, כגון מע"מ.

6.10 במידה ולא ניתן יהיה לסלוק תשלום בו אתה חב כתוצאה מסיבות שאתה אחראי להן, ווינד תגבה ממך את ההוצאות שייגרמו לה בשל כך בהתאם למחירון העדכני, אלא במידה ובאפשרותך להוכיח כי לא נגרמו לנו כל הוצאות מסוג זה, או שההוצאות שנגרמו לנו בפועל נמוכות מהסכום בו חייבנו אותך. אנו רשאים לגבות ממך גם תשלומים עבור תזכורות שנשלח לך, כמפורט במחירון העדכני. בנוסף, במידה ואתה בפיגור בתשלומים עבור השירותים, אזי היתרה לתשלום תישא ריבית בשיעור של חמישה אחוזים (5%) מעל לגובה הריבית במשק באותה עת.

6.11 במקרה של עיכוב בתשלום עבור השירותים, אנו רשאים, בכפוף למתן הודעה מוקדמת, להפסיק את מתן השירותים עד להסדרת התחייבותך לתשלום ותשלום מלוא התמורה.

6.12 בכפוף להוראות הסכם זה, ווינד תחייב את הסכומים שאתה חב בהם עבור השירותים באופן אוטומטי באמצעות אמצעי התשלום הנבחר. כל התנגדות לתשלום יש להגיש בכתב בתוך ארבע-עשר (14) ימים ממועד קבלת החשבונית.

7. תקופת ההסכם, סיומו והשעיית השירותים

7.1 תקופת הסכם המסגרת וסיומו

(1) הסכם המסגרת בינינו לבינך הוא לתקופה בלתי מוגבלת, אלא אם הסתיים או בוטל לפי הוראות פרק זה (7) לתנאי השימוש.

(2) ווינד רשאית לסיים את הסכם המסגרת בהודעה מוקדמת בת שלושה (3) ימים. ההודעה תישלח אלייך באמצעות דואר-אלקטרוני, מסרון (SMS) או באמצעות האפליקציה.

(3) אתה רשאי לסיים את הסכם המסגרת בכל עת על-ידי משלוח הודעה בכתב לווינד (כגון באמצעות דואר-אלקטרוני) בהתאם לדין וכמפורט בהרחבה בסעיף 7.2 להלן;

(4) לאחר סיום הסכם המסגרת, ווינד תגבה ממך כל יתרת תשלום בתוך 14 ימי עסקים ותזכה אותך בכל יתרה הקיימת בחשבון האשראי שלך בתוך 14 ימי עסקים נוספים לאחר פנייתך לשירות הלקוחות שלנו (שפרטיו מצויים בסוף תנאי שימוש אלה) ומסירת פרטי חשבון הבנק שלך להעברת הסכום.

7.2 תקופת ההשכרה האישית של כלי תחבורה, מסלולי השכרה ומנויים וסיומן

(1) תוקף המנויים בלתי מוגבל בזמן.

(2) ביטול עסקאות לרכישת מנויים או מסלולי השכרה ייעשה בהתאם להוראות כל דין ובכלל זאת חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("החוק"), ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 ("התקנות"), בכל הנוגע לעסקאות מתמשכות ועסקאות מכר מרחוק. מבלי לגרוע מהאמור, ביטול עסקאות לרכישת מנויים או מסלולי השכרה ייעשה בהתאם להוראות הבאות:

"מועד העסקה" – מועד קבלת אישור ההזמנה דרך האפליקציה.

ביטול עסקאות לרכישת מנויים/מסלולי השכרה במהלך 14 הימים הראשונים ממועד העסקה – ביטול העסקה יהיה החל מהמועד בו מסרת הודעה על ביטול לווינד, ויחולו כל אלה: (א) תבוטל העסקה וווינד תפסיק את מתן השירותים; (ב) בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך החלק היחסי מהמחיר ששולם על ידך (אתה תשלם בגין התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך בגין העסקה, עד למועד ביטול העסקה); (ג) יבוטל החיוב העתידי (ככל שישנו) ותימסר לך הודעה על ביטול החיוב כאמור; (ד) ינוכו דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם.

ביטול עסקאות לרכישת מנויים/מסלולי השכרה לאחר שחלפו 14 הימים הראשונים ממועד העסקה – מועד ביטול העסקה יהיה בתוך 3 ימי עסקים ממועד מסירת הודעת הביטול (אם הודעת הביטול נעשתה בע"פ ו/או בדוא"ל) או בתוך 6 ימים ממועד ביטול העסקה במקרה בו הודעת הביטול נמסרה בדואר רשום, והכל כל עוד לא ציינת בעצמך מועד מאוחר יותר בהודעת הביטול שמסרת. כמו כן, יחולו כל אלה: (א) תבוטל העסקה ואנו נפסיק את מתן השירות; (ב) בתוך 14 ימים יושב לך החלק היחסי ממחיר העסקה ששולם על ידך (אתה תשלם בגין התמורה היחסית בעד השירות שניתן לך בגין העסקה, עד למועד ביטול העסקה); (ג) יבוטל החיוב העתידי (ככל שישנו) ותימסר לך הודעה על ביטול החיוב כאמור. 

ביטול עסקה עקב פגם או אי-התאמה ייעשה בהתאם להוראות החוק והתקנות.

(3) תוכל למסור לנו את הודעת הביטול באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתך: בעל-פה (בטלפון או בהודעה שתינתן במשרדנו, למעט היכן שהחוק דורש כי תינתן הודעה בכתב); בדואר רשום; בדואר-אלקטרוני; במסרון (SMS); באמצעות האפליקציה (התפריט "התעריף שלי").

(4) באפשרותך לבטל חוזה להשכרה אישית של כלי תחבורה בכל עת על-ידי החזרת כלי התחבורה בהתאם להוראות פרק 5 לתנאי השימוש (סעיף 5.2).

7.3 זכות סיום ההסכם בנסיבות מיוחדות

זכויות הצדדים לסיום ההסכם בנסיבות מיוחדות לא יושפעו מזכות הביטול כמפורט בסעיפים 7.1 ו-7.2 לעיל.

8. אחריות והגבלת אחריות

8.1 האחריות שלך

(1) השימוש בשירותים ייעשה באחריותך המלאה והבלעדית. במידה ותגרום נזקים לכלי תחבורה, או שכלי תחבורה ייגנב במהלך זמן ההשכרה, וזאת כתוצאה מרשלנות חמורה מצדך או פעולותייך בזדון, יהיה עליך לשאת בנזקיה של ווינד ביחס לנזקים אלה לכלי התחבורה או גניבתו. אחריותך במקרה של רשלנות שאינה רשלנות חמורה תהיה מוגבלת לסכום מקסימלי של 1,500 ₪ עבור נזקים לאופניים  ו-3,000 ₪ עבור נזקים לקורקינט חשמלי.

(2) אם כתוצאה מהפרתך את הוראות תנאי השימוש (ופרט סעיף 5 לתנאי השימוש) כלי התחבורה נגרר או הועבר ממקומו על-ידי הרשויות הרלבנטיות, או עלי ווינד, וכתוצאה מכך ווינד ספגה קנס או נשאה בהוצאות אחרות (כגון הוצאות לשינוע כלי התחבורה), אזי ווינד תחייב אותך בקנסות ו/או בהוצאות אלה, וזאת בנוסף לדמי השירותים כמפורט במחירון העדכני. 

(3) אתה מסכים ומתחייב לפצות ולשפות את ווינד, עובדיה, מנהליה, סוכניה ומי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט – בשל הפרת תנאי שימוש אלה והסכם המסגרת. בנוסף, תשפה את ווינד, עובדיה, מנהליה, סוכניה ומי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי כל צד שלישי כתוצאה מכל שימוש שעשית בשירותים ופגיעה באותו צד שלישי או זכויותיו, לרבות בכל מקרה בו אפשרת שימוש בכלי התחבורה לרוכב אחר.

8.2 אחריותה של ווינד

(1) ווינד תישא באחריות מלאה כלפייך בכל מקרה של הפרה של התחייבויות יסודיות בהסכם על-ידה, על-ידי נציגיה החוקיים או מי מטעמה. התחייבויותיה היסודיות של ווינד הן אותן התחייבויות שהפרתן עשויות לסכל את מטרת ההתקשרות החוזית וכן התחייבויות שהשלמתן מאפשרת את ביצועו התקין של הסכם זה מלכתחילה. עם זאת, במקרה שהפרה של התחייבות יסודית נובעת מרשלנות קלה ולא הובילה למקרה מוות, פציעה אישית או נזק בריאותי, אחריותה של ווינד תוגבל לסכום הנזק שהיה צפוי בדרך כלל בעת מתן השירותים.

(2) אחריותה של ווינד לא תוגבל במקרה שפעלה בזדון או ברשלנות רבתי, או במקרי מוות, פציעה אישית או נזק בריאותי שנגרם על-ידי ווינד, נציגיה החוקיים או מי מטעמה.

(3) בכל מקרה אחר (שאינו מכוסה לפי סעיפים (1) ו-(2) לסעיף 8.2 זה), ווינד, נציגיה החוקיים, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות הנובעת מהשירותים והשימוש בהם. ווינד תהיה פטורה מאספקת השירותים לכל פרק זמן וכל שאספקת השירותים אינה מתאפשרת, באופן מלא או חלקי, כתוצאה מאירוע כוח עליון.

(4) השירותים ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ווינד בגין תכונות השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך. ווינד אינה מתחייבת שהשירותים, לרבות השירותים הניתנים באמצעות האתר והאפליקציה, לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבינו או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל ווינד או אצל מי מספקיה.

(5) בכל מקום בו הוגבלה אחריותה של ווינד בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה, מגבלה זו תחול גם ביחס לאחריותם האישית (ככל שקיימת) של נציגיה החוקיים, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה.

9. פרטיות

ווינד מכבדת את פרטיותך בעת השימוש בשירותים. בעת הרישום לשירותים והשימוש בהם, ווינד תאסוף ותעבד מידע אישי שתספק לה כגון מספר הטלפון שלך, כתובת הדוא"ל והמידע הדרוש לצורך החיוב שלך עבור השימוש בשירותים, כמו גם מידע אישי שתמסור לנו בעת הטיפול בפניותייך לשירות הלקוחות שלנו. 

בנוסף, ווינד תאסוף ותעבד מידע אישי הנוגע לשימוש שלך בשירותים ובכלי התחבורה (כגון נקודת ההתחלה ונקודת היעד של הנסיעות שלך באמצעות כלי תחבורה, שעת ההתחלה של כל נסיעה וסיומה, לרבות זמן ההשכרה). עיבוד המידע האישי כאמור ייעשה, בין היתר, לצורך זיהוי כל שימוש בכלי התחבורה בניגוד לתנאי השימוש. מדיניות הפרטיות   העדכנית והמלאה של ווינד מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם המסגרת וניתן לעיין בה בכל עת באמצעות האתר או האפליקציה.

10. עדכונים לתנאי השימוש ו המחירון

10.1 ווינד שומרת על זכותה לתקן את תנאי השימוש ואת המחירון , בכפוף להוראות שלהלן בפרק זה.

10.2 ווינד רשאית לתקן את תנאי השימוש ואת המחירון בכל עת ומבלי צורך לנמק את החלטתה, וזאת ביחס לכל חוזה השכרה אישי ומסלולי השכרה עתידיים. ווינד תיידע אותך על כל שינוי כאמור לפחות 3 ימים קודם למועד בו שינויים כאלה ייכנסו לתוקפם. חוזה השכרה אישי שנכלל במסלול השכרה, או מנויים פעילים, שנרכשו קודם למועד ההודעה על השינויים, לא יושפעו במהלך תקופת מסלול ההשכרה או המנוי שבתוקף.

10.3 ביחס למנויים חודשיים, ווינד רשאית לתקן את תנאי השימוש ואת המחירון מבלי צורך לנמק את החלטתה ותיקונים אלה יחולו החל מהחודש הבא בתקופת המנוי. ווינד תיידע אותך על כל שינוי כאמור לפחות 3 ימים קודם לתום החודש הרלבנטי בתקופת המנוי. תיקונים אלה ייחשבו כמוסכמים ככל ולא תביע את התנגדותך אליהם בכתב (לרבות בדוא"ל) בתוך שבוע אחד (1) ממועד ההודעה שנמסרה לך. בכל מקרה בו תביע את התנגדותך לתיקונים, המנוי שלך יסתיים בתום החודש הרלבנטי שבו נשלחה לך ההודעה. מידע זה יינתן לך גם כחלק מההודעות שתשלח אליך ווינד אודות תיקון תנאי השימוש ו/או המחירון .

10.4 ביחס למנויים שנתיים, ווינד רשאית לתקן את תנאי השימוש ואת המחירון מבלי צורך לנמק את החלטתה ותיקונים אלה יחולו החל מהשנה הבאה בתקופת המנוי. ווינד תיידע אותך על כל שינוי כאמור לפחות 3 ימים קודם לתום השנה הרלבנטית בתקופת המנוי. תיקונים אלה ייחשבו כמוסכמים ככל ולא תביע את התנגדותך אליהם בכתב (לרבות בדוא"ל) בתוך ארבעה (4) שבועות ממועד ההודעה שנמסרה לך. בכל מקרה בו תביע את התנגדותך לתיקונים, המנוי שלך יסתיים בתום השנה הרלבנטית שבה נשלחה לך ההודעה. מידע זה יינתן לך גם כחלק מההודעות שתשלח אליך ווינד אודות תיקון תנאי השימוש ו/או המחירון .

ווינד תהיה רשאית לעדכן לתקן את תנאי השימוש עבור השנה הנוכחית בתקופת המנוי, רק אם היא נדרשת לעשות כן לאור שינויים טכניים או מסחריים משמעותיים, או שינוי המצב החוקי ביחס לפעילותה. תיקונים אלה (שתוקפם כבר בתקופת המנוי הנוכחית) ייחשבו כמוסכמים ככל ולא תביע את התנגדותך אליהם בכתב (לרבות בדוא"ל) בתוך שישה (6) שבועות ממועד ההודעה שנמסרה לך. בכל מקרה בו תביע את התנגדותך לתיקונים, המנוי שלך יסתיים בתום השנה הרלבנטית שבה נשלחה לך ההודעה. מידע זה יינתן לך גם כחלק מההודעות שתשלח אליך ווינד אודות תיקון תנאי השימוש ו/או המחירון .

כל ונדרשים תיקונים לפי חוק, צווים והחלטות שיפוטיות או הוראות של רשות מוסמכת, פרק הזמן למתן ההודעות כאמור לעיל עשוי להיות קצר יותר, בהתאם לנסיבות המקרה. אם תתנגד לתיקונים, הוראות תנאי השימוש יישארו ללא שינוי. עם זאת, במקרה כזה ווינד תהיה רשאית לסיים את הסכם המסגרת ואת המנוי הרלבנטי, בכפוף למתן הודעה מוקדמת של שלושה ימים לכל הפחות החל מהמועד בו הבעת את התנגדותך לתיקונים.

10.5 ווינד תיידע אותך על כל תיקון בהתאם להוראות סעיפים 10.2 – 10.4 לתנאי השימוש באמצעות הודעת דוא"ל, מסרון (SMS) או הודעה בתוך האפליקציה ועל-ידי פרסום תנאי השימוש ו/או המחירון העדכניים באתר ובאפליקציה.

10.5 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 10 לתנאי השימוש לעיל, כל תיקון או עדכון לתנאי השימוש ו/או המחירון שהוסכמו בינך לבין ווינד, יחייבו את הצדדים אך ורק ככל והוסכמו בכתב.

11. תכנים מסחריים וקישורים

11.1 ווינד עשויה להציב בשירותים (לרבות באתר, באפליקציה או על כלי התחבורה עצמם), לפי שיקול דעתה הבלעדי, תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים ובכלל זה מידע שמקורו בתומכים ונותני חסות, העשוי ללבוש אופי מסחרי.

11.2 ווינד לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו בשירותים מטעם צדדים שלישיים. ווינד אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או את מהימנותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים בשירותים אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים בשירותים תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. ווינד איננה צד לכל עסקה כזו ולא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים בשירותים או ירכשו באמצעותם. 

11.3 באתר ובאפליקציה עשויים להימצא קישורים לעמודים שונים באינטרנט ולמקורות חיצוניים. העובדה שהשירותים מקשרים לתכנים אלה אינה מעידה על כך שווינד אחראית, שולטת או מפקחת על תוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים או האתרים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בהם. ווינד אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. ווינד אינה מתחייבת כי קישורים שימצאו בשירות יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהשירותים קישורים שנכללו בהם בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה.

12. הדין החל וסמכות שיפוט

על השימוש בשירותים ובכלל זה כל נושא הנוגע להסכם המסגרת, תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ו המחירון , יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדינים העשויים לחול. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהתקשרות זו הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל תביעה או דרישה של ווינד כלפיך בהתאם לסעיפי השיפוי בתנאי שימוש אלה, יכולה להיות מוגשת כלפייך בבית המשפט שבו צד השלישי הגיש את תביעתו נגד ווינד.

13. המחאה 

13.1 ווינד רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה לפי הסכם המסגרת ותנאי שימוש אלה בכל עת, לכל צד שלישי, וללא צורך בקבלת הסכמתך לכך. עם זאת, ווינד מחויבת להודיע לך בכתב על המחאה זו מבעוד מועד קודם לכל המחאה. עם קבלת הודעתה של ווינד על המחאת זכויותיה כמפורט בסעיף זה, אתה רשאי לסיים את הסכם המסגרת בתוך שישה (6) שבועות (כזכות סיום בנסיבות מיוחדות כאמור בסעיף 7.3 לתנאי השימוש). ווינד תיידע אותך בשנית על זכותך זו בהודעה שתשלח לך על המחאת הזכויות, ככל ותשלח.

13.2 אינך רשאי להמחות או להעביר את זכויותיך או התחייבויותייך לפי הסכם המסגרת ותנאי שימוש אלה לכל צד שלישי, בכל תנאי, ללא קבלת הסכמתה של ווינד לכך בכתב ומראש.

14. ויתור על זכויות

התעלמה ווינד מהפרה או אי-קיום של אילו מהוראות הסכם המסגרת ותנאי שימוש אלה, ולא עמדה על אכיפתה, לא ייחשב הדבר כוויתור מצדה של ווינד והדבר לא ימנע אכיפה של אותה הוראה, תניה או חיוב לאחר מכן או תביעה על פיו והדבר לא ייחשב כתקדים או כוויתור על כל הפרה אחרת של הוראות הסכם זה.

15. ככל וערכאה מוסמכת קבעה כי אילו מהוראות תנאי השימוש ו/או המחירון בטלה או אינה בתוקף, אין בכך כדי לפגוע בתוקפם של יתר סעיפי תנאי השימוש ו/או המחירון , שיעמדו במלוא תוקפם.

16. שירות הלקוחות שלנו

בכל עת בה אתה נתקל בבעיה הנוגעת לשירותים, לרבות ביחס לכל נושא המפורט בתנאי שימוש אלה, באפשרותך לפנות אלינו או לדווח על כך במישרין באמצעות האפליקציה, על-ידי הקשה על הכפתור "שירות הלקוחות". בנוסף, באפשרותך לפנות אלינו בכל שאלה, בקשה, תלונה, הצעה, או כל נושא אחר המפורט בתנאי שימוש אלה, באמצעות פרטי הקשר הבאים:

טלפון: 1801220540.

דוא"ל: customer.il@wind.co. 

דואר: הפלך 7, תל אביב יפו 6816727

עודכןלאחרונה: 2019/1/16.