Brugsbetingelser 

Sidst opdateret den [24] juni 2019

GENSTAND

(1) Disse Brugsbetingelser (“Brugsbetingelser”) regulerer kundeforholdet mellem WIND Mobility GmbH, Leipziger Straße 26, 10117 Berlin (“vi”, “os”, “vores”, “WIND”) og naturlige personer, som ønsker at bruge vores Elektriske Løbehjul i Danmark (“du”, “dig”, ”dit/din/dine”). 

WIND udlejer Elektriske Scootere til brugere via WIND-appen.

(2) Disse Brugsbetingelser og den gældende Prisliste skal gælde for den Masteraftale, som du indgår, når du opretter en WIND-brugerkonto, samt for hvert køb af et Lejepas, for hvert abonnement og hver enkelt Individuelle Leje af et Køretøj under dit WIND-medlemskab (“Individuel Lejeaftale”). Ved at acceptere disse Brugsbetingelser erklærer du dig indforstået med at være bundet af vilkårene i Brugsbetingelserne og af den gældende Prisliste (“Prisliste”), som ændres fra tid til anden. 

(3) Der findes en engelsk version af disse betingelser, som udelukkende tjener til informationsformål. For kunder, som ønsker at leje køretøjer i Danmark, er det den danske version af disse Brugsbetingelser, som er juridisk bindende. For kunder, som ønsker at leje køretøjer i andre lande, er det Brugsbetingelser på det pågældende lands sprog, som er juridisk bindende.  

1. DEFINITIONER

Begreber, der er skrevet med store bogstaver og brugt i disse Brugsbetingelser skal have den betydning, som er defineret i disse Brugsbetingelser. 

Elektrisk Løbehjul betyder det elektriske løbehjul, som stilles til rådighed for udlejning af WIND, og som er udstyret med eller består af et board, et styr, en for- og baglygte, bremser, hjul og en GPS.

Leje af Elektrisk Løbehjul betyder leje af et Elektrisk Løbehjul via WIND-appen. 

Force Majeure-Hændelsebetyder enhver begivenhed eller omstændighed, som er uden for WINDs kontrol. Force Majeure-Hændelser omfatter bl.a. (i) naturkatastrofer, eksplosioner, brande, oversvømmelser, jordskælv, epidemier, katastrofale vejrbetingelser, atmosfæriske katastrofer eller andre naturfænomener, (ii) krigshandlinger (de være sig erklærede eller uerklærede), terrorhandlinger, oprør, optøjer, opstande, sabotage, (iii) exceptionelle trafik- og vejrforhold og (iv) strejker, lockouts og civile uroligheder.

Individuel Lejekontraktbetyder den kontrakt, som indgås mellem dig og WIND ved hver Individuel Leje af et Køretøj.

Individuel Leje af et Køretøjbetyder hver enkelt individuelle leje af etElektrisk Løbehjul, som begynder med bookingbekræftelsen i henhold til § 4.1, stk. 1, i disse Brugsbetingelser.

Masteraftalebetyder den aftale, som indgås mellem dig og WIND på det tidspunkt, hvor der oprettes en WIND-konto, hvorved der stiftes gensidige rettigheder og forpligtelser, som er nærmere specificerede i disse Brugsbetingelser og Prislisten.

Anden Førerbetyder enhver person, som bruger et Køretøj, som du har lejet via din konto med din tilladelse.

Driftsområdebetyder det område, inden for hvilket Køretøjer generelt kan leje og returneres. Du kan se Driftsområdet i den pt. gældende version på WINDs webside og i WIND-appen. 

Lejepasbetyder de forskellige former for lejepas, som kan købes i appen, og som inkluderer et bestemt antal tidsbegrænsede lejer af Køretøjer pr. dag inden for en bestemt tidsperiode (f.eks. dagspas eller månedspas).

Lejeperiodebetyder det tidsrum, der løber fra bookingbekræftelsen i henhold til § 4.1, stk. 1, i disse Brugsbetingelser og til udløbet af den Individuelle Leje af et Køretøj i henhold til § 5 i disse Brugsbetingelser.

Tjenesterbetyder leje af Køretøjer sammen med tilrådighedsstillelse af WIND-appen, som er tilgængelig i det land, hvor du bor.

Abonnementbetyder det løbende abonnement på et lejepas (f.eks. et abonnement på et måneds- eller årspas). 

Brugsbetingelserbetyder disse brugsbetingelser inkl. Prislisten, som gælder for Masteraftalen og for hver Individuel Leje af et Køretøj samt for købte Lejepas og Abonnementer.  

Køretøj(er) betyderElektriske Løbehjul, som stilles til rådighed af WIND. 

WIND-kontobetyder en personlig konto, som WIND stiller til rådighed for dig, efter at du har gennemført oprettelsen.

WIND-appbetyder den software applikation, som WIND har udviklet til både Android og iOS operativsystemer, og som gør det muligt at leje og returnere Køretøjer. 

WINDs websidebetyder WINDs officielle hjemmeside, som kan tilgås via  http://www.wind.co/.


2. TJENESTER

2.1 Under anvendelse af disse Brugsbetingelser og Prislisten, som ændres fra tid til anden (jf. § 10 i disse Brugsbetingelser), giver WIND dig mulighed for at leje og bruge Køretøjer enten på basis af “betal pr. tur” eller et dags-/månedspas eller abonnement, som anført i WIND-appen og i Prislistenmed forbehold for udsolgte eller udgåede produkter. De forskellige kategorier og placeringen af ledige Køretøjer der, hvor du bor, vil blive vist på kortet i WIND-appen. WIND er og forbliver til enhver tid eneejer af Køretøjerne. 

2.2 Elektriske Løbehjul er pt. ikke tilgængelig i alle de lande, hvor WIND opererer. De lande, hvor Elektriske Løbehjul er tilgængelige, vil blive vist i WIND-appen. 


3. WIND-APP OG WEBSIDE, KONTO

Du kan leje Køretøjerne via WIND-appen, som kan downloades fra app-butikkerne online eller på WINDs webside. Alle immaterielle rettigheder, som er relateret til WIND-appen, tilhører udelukkende WIND og WINDs licensgivere. 

3.1 OPRETTELSE AF KONTO

(1) Før du kan begynde at bruge vores Tjenester og leje Køretøjer, skal du downloade WIND-appen og oprette en brugerkonto. Du skal give dit telefonnummer til WIND, når du foretager oprettelsen. Alternativt kan du også oprette en konto ved at bruge din Facebook-konto. Du skal være 18 år eller ældre for at oprette en konto. Når din oprettelse er registreret, vil WIND stille en personlig WIND-konto til rådighed for dig. 

(2) Det er gratis at oprette en konto til brug for Tjenesterne.

(3) Du erklærer dig indforstået med at give nøjagtige og fuldstændige oplysninger, når du opretter dig, og at holde dine oplysninger opdateret.

(4) Du er forpligtet til straks at give WIND meddelelse om ændringer af dine personlige oplysninger, herunder særligt dine faktureringsoplysninger. 

(5) Din WIND-konto vil blive tildelt dig personligt, og du må ikke på noget tidspunkt overføre eller på anden vis gøre din WIND-konto tilgængelig for andre eller selv bruge en andens WIND-konto. Det er dit ansvar at holde dine WIND-kontoinformationer (herunder brugernavne, adgangskoder og faktureringsoplysninger) hemmelige. WIND er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som du måtte lide som følge af, at en anden bruger din konto. Dette gælder dog ikke, hvis en sådan brug er forårsaget af WIND forsætligt eller som følge af forsømmelse. Du er ansvarlig for eventuelle tab eller skader, som WIND eller tredjemand måtte lide som følge af, at en anden bruger din konto, forudsat at du har givet anledning til dette med vilje eller ved forsømmelse. Hvis du bliver opmærksom på tyveri, uautoriseret brug eller andre former for sikkerhedsbrister relateret til din konto, skal du straks informere WIND om dette ved hjælp af de kontaktoplysninger, som du finder sidst i disse Brugsbetingelser.

3.2 NETADGANG OG HARDWARE

(1) Du er ansvarlig for, at dit hardware har den tilstrækkelige netadgang for at kunne bruge vores Tjenester, samt for eventuelle adgangs- eller datagebyrer til tredjemand (som f.eks. din internetudbyder eller dit mobiltelefonselskab) i forbindelse med din brug af vores Tjenester. Du kan risikere at skulle betale dit mobilnetværks datatakster samt takster og gebyrer for at sende beskeder, hvis du tilgår vores Tjenester fra en enhed via en trådløs forbindelse. Du er ansvarlig for at være i besiddelse af og opdatere kompatibelt hardware eller andre enheder, som er nødvendige for at tilgå og bruge vores Tjenester og alle opdateringer af disse. 

(2) Du erklærer dig indforstået med, at WINDs Tjenester udbydes via internettet og mobile netværk, hvorfor kvaliteten og tilgængeligheden af Tjenesterne kan være påvirket af forhold, som er uden for WINDs kontrol. WIND garanterer ikke, at Tjenesten eller alle dele heraf vil fungere på alt hardware eller en hvilken som helst enhed.  

3.3 NOTIFIKATIONER 

Ved at oprette en WIND-konto er du indforstået med, at WIND må sende dig tekstbeskeder (SMS), e-mails samt push-notifikationer af informerende karakter som led i vores normale forretningsgang i forbindelse med din brug af Tjenesterne. Vi sender kun markedsføringsbeskeder til dig, hvis du har givet udtrykkelig tilladelse til dette.


4. INDIVIDUEL LEJE OG BRUG AF KØRETØJ

4.1 LEJEPERIODE FOR KØRETØJ

(1) Den Individuelle Leje af et Køretøj starter, når du har givet udtryk for dit ønske om at leje et Køretøj via WIND-appen, og WIND har bekræftet lejen – ved Leje af et Elektrisk Løbehjul ved at aktivere det Elektriske Løbehjuls batteri. 

(2) Den Individuelle Leje af et Køretøj slutter, når Køretøjet er afleveret i overensstemmelse med § 5 i disse Brugsbetingelser, eller hvis WIND opsiger den Individuelle Leje af et Køretøj i henhold til disse Brugsbetingelser. 

(3) Du er ansvarlig for Køretøjet i Lejeperioden. Derfor kan enhver hændelse/skade, som Køretøjet udsættes for i Lejeperioden, tilskrives dig i henhold til § 8.1 i disse Brugsbetingelser.

(4) Du må ikke efterlade et Køretøj uden opsyn på noget tidspunkt i Lejeperioden, og du skal bruge støttebenet, hver gang Køretøjet parkeres.

(5) Som udgangspunkt må du kun leje et Køretøj ad gangen på din WIND-konto. Hvis og i det omfang det udtrykkeligt udbydes via vores app, må du leje op til 5 Køretøjer ad gangen. Hvis du lejer mere end et Køretøj ad gangen og overlader et eller flere Køretøjer til Andre Førere, så er du ansvarlig for at informere disse Andre Førere om alle forpligtelser i henhold til disse Brugsbetingelser samt for, at de også overholder dem. Når Andre Førere bruger Køretøjerne, er du ansvarlig for den culpøse adfærd i forbindelse med brugen af Køretøjerne, som du udviser overfor Andre Førere. 

4.2 TILGÆNGELIGHED, VEDLIGEHOLDELSE

(1) Leje af Køretøjerne er baseret på tilgængelighed efter først til mølle-princippet. Og selvom WIND anstrenger sig for at opfylde kundernes efterspørgsel efter Køretøjer, så kan WIND ikke garantere, at køretøjsbeholdningen vil være tilstrækkelig til, at vi kan forsyne enhver kunde med et Køretøj på et hvilket som helst tidspunkt.

(2) WIND er ansvarlig for den daglige drift, vedligeholdelse og reparation af Køretøjerne. Dette betyder dog ikke, at WIND garanterer, at alle disponible Køretøjer altid er i problemfri stand.

4.3 BETINGELSER FOR SELVE BRUGEN

(1) Som en forudsætning for enhver Individuel Leje af et Køretøj anerkender du og erklærer dig indforstået med, at: 

a) Du er erfaren i og bekendt med, hvordan man betjener et Elektrisk Løbehjul på sikker vis.

b) Du er fysisk og psykisk egnet til at køre det Køretøj, som du vælger. 

c) Du vil bruge en hjelm, som er godkendt i henhold til gældende lovgivning, hvis lokale regler forskriver brug af hjelm under kørsel med Køretøjet, og at du altid vil bære en sådan hjelm, når du kører Køretøjet.

d) Du er bekendt med alle gældende lokale, regionale og nationale bestemmelser, forskrifter, regelsæt og love, som vedrører sikker og lovlig brug af Elektriske Løbehjul.


(2) Du anerkender og erklærer desuden dig indforstået med, at:

a) Du er helt bekendt med, at det at køre på et Elektrisk Løbehjul på gaden indebærer en vis ulykkesrisiko på grund af bilister, fodgængere, øvrige trafikanter og vejenes forhold, og at du skal være behørigt opmærksom for at undgå sådanne ulykker.

b) Du er fuldstændigt rutineret og i stand til at betjene og køre det valgte Køretøj, og at du ikke er afhængig af, at WIND skal forklare dig, hvordan man betjener eller kører et sådant Køretøj.

c) Du er eneansvarlig for at fremskaffe og anvende en hjelm og/eller andet beskyttelsesudstyr, når dette er påkrævet efter lokale eller nationale regler, forskrifter, love eller mere generelt efter gældende lovgivning. 

d) Du er eneansvarlig for kvaliteten og den korrekte brug af det udstyr, som f.eks. hjelm og/eller beskyttelsesudstyr, som du bruger.

e) Du er eneansvarlig for at betjene og køre Køretøjet på en påpasselig og kvalificeret måde.

f) Du er bekendt med, at en hjelm og beskyttelsesudstyr – selv når det bruges – ikke eliminerer risikoen for personskader i tilfælde af en ulykke.

g) Du er eneansvarlig for alle overtrædelser af færdselsreglerne og/eller bøder, som udstedes til dig, mens du bruger Køretøjet, herunder også afgifter eller gebyrer for at parkere Køretøjet på steder, som er forbudt i henhold til gældende lovgivning, eller bøder for ikke at bære hjelm under kørslen med Køretøjet, hvis det er lovpligtigt at bære hjelm i henhold til gældende lokale eller regionale lovregler, som gælder for Driftsområdet.

h) WIND forbeholder sig ret til at identificere dig for offentlige administrative myndigheder i tilfælde af, at du har begået en trafikforseelse i Lejeperioden, eller hvis du har parkeret i et område, som er forbudt i henhold til gældende lokale regler, samt i alle andre tilfælde, hvor WIND er lovmæssigt forpligtet til det.

i) WIND er ikke forpligtet til at sørge for nogen form for forsikring i forhold til dig. 

j) Du skal altid tilpasse din kørsel efter vejrforholdene. 

k) Du må ikke fjerne eller tilpasse vores Køretøjers tilbehør, dele eller komponenter. 

l) Du må ikke bruge et Køretøj, hvis du ikke har til hensigt at betale for det. 

m) Du må aflevere Køretøjet uden for det Driftsområde, som er vist i appen, men dette er betinget af betaling af ekstra gebyrer i henhold til Prislisten. 


4.4 PLIGTER I FORBINDELSE MED ET UHELD

Du er forpligtet til straks at informere WIND ved hjælp af de kontaktoplysninger, som du finder sidst i disse Brugsbetingelser, samt kontakte det lokale politi uden ugrundet ophold, hvis (i) der sker en ulykke, mens du har lejet Køretøjet, som ikke kun involverer dig men også tredjeparter og/eller deres ejendom, eller (ii) et Køretøj bliver stjålet i Lejeperioden. Undlader du dette, fører det til, at du bliver ansvarlig for alle erstatningskrav, der gøres gældende mod WIND, som et resultat af din misligholdelse af den overfor anførte pligt.

4.5 INSPEKTION AF KØRETØJERNE 

Før og under hver brug af et Køretøj, skal du sætte sig ind i følgende: 

a) Inspicer de synlige dele på det Køretøj, som du ønsker at leje, inden du tager det i brug for at sikre, at det er i god driftssikker stand.

b) Test det Elektriske Løbehjuls driftskomponenter (board, styr, for- og baglygte, bremser, dæk og GPS).

c) Giv straks WINDs kundeservice besked (ved hjælp af de kontaktoplysninger, som du finder sidst i disse Brugsbetingelser), hvis det er tydeligt for dig, at Køretøjet har en eller anden form for teknisk fejl eller fejlfunktion, som kunne påvirke Køretøjets trafiksikkerked. WIND vil annullere den Individuelle Lejekontrakt uden gebyr, hvis du informerer WIND om en fejl, som kan påvirke et Køretøjs trafiksikkerhed inden for de første ti minutter, efter at du har lejet det. I henhold til § 8.2, stk. 2 (WINDs ANSVAR) anses Køretøjet for at være fri for skader, hvis ikke du informerer WIND om en fejl inden for de første ti minutter, efter at du har lejet det. Ovennævnte begrænsninger gælder ikke, hvis WIND forsætligt eller groft uagtsomt misligholder en pligt, eller der er tale om tab af liv, person- eller helbredsskader.


4.6 RESTRIKTIONEN VEDRØRENDE BRUGEN

Brug af Køretøjer er forbudt under følgende omstændigheder:

a) Ved brug af de Elektriske Løbehjul: Hvis den person, som skal køre det Elektriske Løbehjuler yngre end 18 år, medmindre denne person er ledsaget af en voksen. 

b) Hvis den person, som skal køre Køretøjet har en eksisterende fysisk eller psykisk lidelse, som forhindrer personen i at betjene Køretøjet på sikker vis. 

c) Hvis man samtidig bærer på en hvilket som helst genstand, som vil være til hinder for førerens evne til at betjene Køretøjet på sikker vis. 

d) Hvis den person, som skal køre Køretøjet, er påvirket af alkohol, narkotika eller andre stoffer, som kan forringe personens evne til betjene Køretøjet på sikker vis. 

e) Hvis man samtidig bruger mobiltelefon eller andre mobile elektroniske enheder, herunder for eksempel med det formål at foretage telefonsamtaler, skrive tekstbeskeder, lytte til musik eller enhver anden brug, som distraherer føreren fra at betjene Køretøjet på sikker vis.

f) Hvis vejrforholdene er vanskelige, som f.eks. haglbyger, sandstorme, stærk tåge, voldsomme regnskyl eller tordenbyger. 

g) Hvis Køretøjet har åbenlyse tekniske fejl, som kunne påvirke Køretøjets trafiksikkerhed.

h) Hvis du overtræder den danske færdselslov, hvis du bruger vores Tjenester i Danmark.

i) Ved væddeløb, tricks-kørsel, spring, stunt-kørsel og/eller off road-kørsel.

j) Ved enhver form for kommercielle formål. 

k) Til brug for at bugsere, trække, bære eller skubbe en person eller en genstand med Køretøjet. 


5. OPHØR AF DEN INDIVIDUELLE LEJE AF ET KØRETØJ OG AFLEVERING AF KØRETØJET

5.1 Du skal aflevere Køretøjet i samme stand, som du modtog det i.

5.2 Ved Leje af et Elektrisk Løbehjul: Den Individuelle Leje af Køretøjet slutter, (i) når det Elektriske Løbehjul er behørigt parkeret og låst på et lovligt, frit tilgængeligt parkeringssted inden for Driftsområdets grænser, (ii) du har afsluttet den Individuelle Leje af Køretøjet via WIND-appen, og (III) WIND bekræfter afleveringen af det Elektriske Løbehjul via WIND-appen. Du må aflevere Køretøjet uden for Driftsområdet i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelser, men dette er betinget af betaling af ekstra gebyrer i henhold til den gældende Prisliste. Efter afleveringen af et Køretøj kan du se hele den afviklede lejeproces inkl. den samlede Lejeperiode og de samlerede gebyrer/pris i WIND-appen.

5.3 Hvis et Køretøj ikke afleveres f.eks. på grund af lav batteristand på din mobile enhed eller manglende internetforbindelse, så skal du informere WINDs kundeservice så hurtigt som muligt via WIND-appen eller ved hjælp af de kontaktoplysninger, som du finder sidst i disse Brugsbetingelser. I så fald vil WIND manuelt afslutte den pågældende Individuelle Leje af et Køretøj. Derudover forbeholder WIND sig ret til at afslutte den Individuelle Leje af et Køretøj, hvis du ikke bruger Køretøjet i en periode på 24 timer efter, at den Individuelle Leje af et Køretøj er påbegyndt.

5.4 Du skal være i stand til at give oplysninger om den præcise placering af et afleveret Køretøj, hvis WIND anmoder om det. Dette gælder for et tidsrum af 48 timer efter afleveringen af et Køretøj. 

5.5 Du er forpligtet til at overholde færdselsreglerne og specifikke betingelser, som gælder for Driftsområdet, når du foretager parkering. Du skal sikre dig, at Køretøjet ikke er parkeret, så det er til gene for trafikanter på veje, gader, cykelstier eller fortove eller for andre tredjemænd. Du må herunder især ikke parkere Køretøjet ved træer, trafikskilte, trafiklys, parkeringsstandere, parkeringsautomater, hegn i skel til tredjemands ejendom, bænke, containere, skraldespande, foran eller i nærheden nødudgange og områder, der skal friholdes til brug for brandvæsnet, foran ud- og indkørsler, lave kantsten, på tilgangsstier til offentlig transport, cykelstier, i nærheden af orienteringshjælpemidler til blinde, fodgængerovergange, i bygninger, baggårde, køretøjer, parker og grønne områder og på steder, hvor Køretøjet vil dække for reklamer eller bymøbler, hvis formålet hermed eller funktionaliteten af den afskærmede facilitet forringes, eller hvis Køretøjet ødelægger eller forringer facilitetens tilstand, i de områder, der reserveret til af- og pålæsning, på steder, som er reserveret til andre brugere eller tjenesteydelser og helt generelt på alle andre steder, hvor det ellers er forbudt at parkere i henhold til lokale regler, der gælder i den by, hvor du kører Køretøjet.

5.6 Det er dit ansvar at tjekke, at der ikke gælder midlertidige parkeringsforbud (i forbindelse med vejarbejde, markeder, fester, træbeskæring, filmoptagelser etc.) i det område, hvor du parkerer. Du må ikke afslutte den Individuelle Leje af et Køretøj ved at parkere det i områder, hvor der gælder parkeringsbegrænsninger på bestemte dage eller i bestemte tidsrum, hvis den pågældende parkeringsbegrænsning starter mindre end 24 timer efter, at Køretøjet er blevet parkeret. Hvis for et eksempel et parkeringsforbud starter en tirsdag kl. 09.00 om morgenen, så må du ikke parkere Køretøjet i det område, hvor forbuddet gælder, efter kl. 09.00 den forudgående mandag morgen.

5.7 Hvis du parkerer et Køretøj i strid med ovenstående bestemmelser, kan der opkræves ekstra gebyrer i henhold til den gældende Prisliste. Hvis Køretøjet er blevet parkeret i strid med bestemmelserne ovenfor i § 5.2, så fortsætter Lejeperioden med at løbe inkl. gebyrer, indtil det pågældende Køretøj er afleveret i overensstemmelse med vores regler, men dog maksimalt 48 timer efter Køretøjet er blevet parkeret i strid med reglerne. De pågældende gebyrer vil dog ikke blive opkrævet, hvis du kan dokumentere, at du ikke er ansvarlig for de skader/tab, som WIND har lidt, at der ikke er opstået nogen skader/tab, eller at de faktiske skader/tab, som er opstået, har en væsentligt lavere beløbsmæssig værdi end de gebyrer, som vi har opkrævet hos dig.6. BETALING OG FAKTURERING

6.1 WIND vil foretage afregning over for dig på basis af de priser, som gælder på det tidspunkt, hvor du foretager din booking. Den gældende Prisliste er tilgængelig på WINDs webside og i WIND-appen. WIND er berettiget til at ændre Prisliste for fremtidige bookinger på et hvilket som helst tidspunkt i overensstemmelse med § 10 i disse Brugsbetingelser.

6.2 Hvis et Køretøj bliver afleveret uden for Driftsområdet, som defineret på WINDs webside og i WIND-appen, så opkræver vi ekstra gebyrer i henhold til den gældende Prisliste

6.3 Der kan gælde forskellige priser for forskellige kategorier af Elektriske Løbehjul som vist iWIND-appen eller på WINDs webside. 

6.4 Betalinger for Individuel Leje af Køretøjer forfalder til betaling ved afslutningen af den Individuelle Leje af Køretøjet. Betalinger for Lejepas forfalder til betaling på det tidspunkt, hvor de bookes. Betalinger for abonnementer (pr. måned eller år) forfalder til betaling ved begyndelsen af hver abonnementsperiode. 

6.5 Efter oprettelsen af brugerkontoen opretter WIND en Kundekonto (“Kundekonto”) for dig, som du kan tanke op med penge på et hvilket som helst tidspunkt for at betale de opkrævede priser/gebyrer. Du kan desuden vælge mellem flere forskellige betalingsmetoder som din Foretrukne Betalingsmåde (“Foretrukne Betalingsmåde”). Du har mulighed for at betale de forfaldne beløb med kreditkort (Visa, Mastercard eller American Express) Apple Pay eller med PayPal. Ved betalinger med kreditkort og Apple Pay bruger WIND Stripe Sdk og PayPal for betalinger med PayPal (for yderligere oplysninger se § 9 i disse Brugsbetingelser). Hvis du vælger at betale med PayPal, så vil du blive bedt om at logge ind på din PayPal-konto med din e-mailadresse og dit password for at bekræfte betalingen. Du kan ændre din Foretrukne Betalingsmåde på et hvilket som helst tidspunkt. 

6.6 Hvis du har penge (“Kreditsaldo”) på din Kundekonto, så vil forfaldne betalinger først blive trukket fra din Kundekonto, hvorefter din Foretrukne Betalingsmåde vil blive brugt til udligning af evt. stadigt udestående beløb. WIND kan fra tid til anden og efter eget valg give dig bonusbeløb (“Bonusbeløb”). Bonusbeløb indsættes af WIND på en separat konto (“Bonuskonto”) i WIND-appen. Du kan se den samlede balance på din Kunde- og/eller Bonuskonto på et hvilket som helst tidspunkt i WIND-appen. Hvis du har en Kreditsaldo på din Kundekonto, vil WIND først og fremmest bruge dette beløb. Hvis der ikke er nogen Kreditsaldo på Kundekontoen, eller hvis de brugte tjenester ikke kan modregnes med Kundekontoen, så debiterer WIND (de tilbageværende) priser/gebyrer på Bonuskontoen og/eller via din Foretrukne Betalingsmåde. 

6.7 Du kan ikke overføre dine Bonusbeløb eller din Kreditsaldo til andre brugere af WIND-appen eller til tredjemand.

6.8 Der er ingen udløbsdato for din Kreditsaldo, så længe Masteraftalen løber. I tilfælde af aftalens opsigelse vil beløb, der evt. stadig indestår på din Kundekonto på den dag, hvor Masteraftalen ophører, på din anmodning blive overført til den anviste bankkonto, som beskrevet er i § 7.1, stk. 5 i disse Brugsbetingelser. Evt. tilbageværende Bonusbeløb pr. denne dato bortfalder automatisk og vil således ikke blive returneret til dig, ligesom de heller ikke kan bruges til at reducere beløb, som du evt. måtte skylde WIND. 

6.9 Alle priser/gebyrer, der opkræves for WINDs Tjenester, er inklusive lovpligtige skatter.

6.10 Hvis det er umuligt at gennemføre en betaling af årsager, som du er ansvarlig for, vil WIND kræve de omkostninger, der kan være forbundet med sådan misligholdelse, dækket af dig i overensstemmelse med Prislisten, medmindre du kan dokumentere, at der ikke er opstået nogen omkostninger, eller at de faktiske omkostninger er lavere end anført. WIND vil også kræve rykkergebyrer af dig i henhold til  Prislisten. Hvis du er i betalingsmora, så forrentes det forfaldne beløb med renter på otte procent (8%) over den gældende referencesats. 

6.11 Ved forsinket betaling er WIND efter forudgående varsel berettiget til at spærre Tjenesten, indtil du har opfyldt dine betalingsforpligtelser.

6.12 WIND vil debitere forfaldne beløb automatisk via din Foretrukne Betalingsmåde, uden at dette kræver en forudgående betalingsanmodning. Indsigelser over priser/gebyrer skal fremsættes skriftligt over for WIND inden for 14 dage efter modtagelsen af fakturaen.


7. VARIGHED OG OPSIGELSE

7.1 MASTERAFTALENS VARIGHED OG OPSIGELSE

(1) Masteraftalen indgås for en tidsubegrænset periode, hvis den ikke opsiges i henhold til bestemmelserne her i § 7.

(2) WIND kan opsige Masteraftalen med et opsigelsesvarsel på 3 dage ved at sende dig en opsigelsesbesked via WIND-appen, pr. e-mail eller tekstbesked (SMS). 

(3) Du kan opsige Masteraftalen på et hvilket som helst tidspunkt ved at sende os en besked i tekstform (f.eks. pr. e-mail). 

(4) Det er ikke muligt at opsige Masteraftalen, mens der pågår en Individuel Leje af et Køretøj. Hvis der er aftalt en minimumsvarighed som led i et abonnement, så kan Masteraftalen kun opsiges til udgangen af den aftalte mindstevarighed. 

(5) Efter Masteraftalens opsigelse vil WIND indkassere alle udestående beløb inden for 14 hverdage og refundere eventuelt tilbageværende beløb på din Kundekonto inden for yderligere 14 hverdage, efter at du har givet WINDs kundeservice (se § 17 i disse Brugsbetingelser) oplysninger om din bankkonto. 

7.2 VARIGHED OG OPSIGELSE AF ABONNEMENTER OG INDIVIDUELLE LEJEKONTRAKTER

(1) Abonnementerne har en ubegrænset varighed.

(2) Du kan opsige et Abonnement på et månedspas på et hvilket som helst tidspunkt før udgangen af en kontraktmåned. WIND kan opsige abonnementet med et varsel på 3 dage til ophør ved udgangen af enhver kontraktmåned. Hvis abonnementet f.eks. starter den 13. i en måned, så kan det opsiges med virkning pr. den 12. i hver efterfølgende måned. Hvis ingen af partnerne opsiger abonnementet, så forlænges det automatisk med yderligere en måned. 

(2) Du kan opsige et Abonnement på et årspas på et hvilket som helst tidspunkt før udgangen af et kontraktsår. WIND kan opsige abonnementet med et varsel på 3 dage til ophør ved udgangen af ethvert kontraktsår. Hvis abonnementet f.eks. starter den 13. april i et år, så kan det opsiges med virkning pr. den 12. april i hvert efterfølgende år. Hvis ingen af partnerne opsiger abonnementet, så forlænges det automatisk med yderligere et år.

(3) WINDs opsigelse skal afgives i tekstform (f.eks. pr. e-mail, SMS eller App-notifikation). Du kan opsige et abonnement direkte i appen under menupunktet "Min tarif" eller ved at sende os en opsigelse i tekstform (f.eks. pr. e-mail).

(4) Du kan opsige en Individuel Lejekontrakt på et hvilket som helst tidspunkt ved at aflevere Køretøjet i henhold til § 5.2 i disse Brugsbetingelser.

7.3 EKSTRAORDINÆR OPSIGELSESRET

Parternes ret til at foretage ekstraordinær opsigelse berøres ikke af bestemmelserne i § 7.1 og 7.2 i disse Brugsbetingelser. 


8. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING 

8.1 DIT ANSVAR 

(1) Du bruger vores Tjenester på eget ansvar. Hvis du forårsager skader på et Køretøj, eller hvis et Køretøj bliver stjålet i Lejeperioden, og dette sker som følge af grov uagtsomhed eller en forsætlig handling, så hæfter du for de tab, som WIND lider som følge af sådanne skader eller tyveri, i henhold til de ufravigelige almindelige ansvarsregler. I tilfælde af simpel uagtsomhed er dit ansvar begrænset til et beløb på maksimalt DKK 3400 for skader på et Elektrisk Løbehjul. 

(2) Hvis et Køretøj - som følge af en misligholdelse af disse Brugsbetingelser, herunder især af § 5 i disse Brugsbetingelser – skal flyttes af en offentlig myndighed eller af WIND, og hvis WIND som følge heraf bliver pålagt bøder og/eller andre omkostninger, som f.eks. flytningsomkostninger, så vil sådanne bøder og/eller omkostninger blive sendt videre til dig. WIND vil desuden opkræve et servicegebyr i henhold til den gældende Prisliste.

(3) Du er indforstået med at forsvare, godtgøre og holde WIND, WINDs funktionærer, direktører, medarbejdere og repræsentanter skadesløse i forhold til alle krav, erstatningsansvar, skader, tab og omkostninger, der måtte opstå som følge af eller som på en eller anden måde er relateret til din forsætlige eller uagtsomme misligholdelse af disse Brugsbetingelser.

8.2 WINDs ANSVAR 

(1) WINDs ansvar er ubegrænset over for dig i tilfælde af culpøs misligholdelse af materielle kontraktlige forpligtelser (“Hovedforpligtelser”), som foretages af WIND, WINDs lovlige repræsentanter eller stedfortrædende repræsentanter. Hovedforpligtelser er alle forpligtelser, hvis misligholdelse kunne bringe opnåelsen af kontraktens formål i fare, samt alle forpligtelser, hvis opfyldelse i det hele taget muliggør den korrekte opfyldelse af kontrakten, og som du almindeligvis må kunne støtte ret på. Men skyldes en misligholdelse af en Hovedforpligtelse kun simpel uagtsomhed, og resulterer dette ikke i dødsfald, person- eller helbredsskader, så vil dit krav være begrænset til skadeserstatning svarende til den beløbsmæssige værdi af den typisk påregnelige skade på det tidspunkt, hvor den pågældende Tjenesteydelse fandt sted.

(2) WINDs ansvar er ubegrænset i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed samt ved dødsfald, person- eller helbredsskader, som forårsages af WIND, WINDs lovlige repræsentanter eller stedfortrædende repræsentanter.

(3) WIND skal ifalde ansvar i henhold til den danske produktansvarslov i tilfælde af produktansvar.

(4) Ud over de tilfælde, som er beskrevet ovenfor i § 8.2, stk. 1-3, er WIND eller WINDs lovlige repræsentanter, medarbejdere eller stedfortrædende repræsentanter ikke ansvarlige for andres krav. WIND skal være fritaget for at opfylde sine Tjenesteydelsesforpligtelser for en hvilken som helst periode og i det omfang WIND er forhindret i at opfylde sine Tjenesteydelsesforpligtelser – helt eller delvis – som følge af en Force Majeure-Hændelse.

 (5) I det omgang WINDs ansvar er begrænset eller udelukket i de foranstående bestemmelser, så skal dette også gælde for WINDs lovlige repræsentanters, medarbejderes eller stedfortrædende repræsentanters personlige ansvar.


9. DATASIKKERHED 

9.1 WIND indsamler, bearbejder og bruger de persondata, som du giver os som led i din oprettelse af Brugerkonto og ved brug af vores Tjenester, som f.eks. dit mobiltelefonnummer, e-mailadresse og bankoplysninger, samt persondata i forbindelse med din brug af Køretøjerne, som f.eks. startsted og destination, starttidspunkt og brugsvarighed. Dette sker i det omfang, som det er nødvendigt for, at vores Tjenesterne virker, og finder sted i overensstemmelse med de regler, som er fastsat i den europæiske databeskyttelsesforordning (“GDPR”) og de hermed forbundene gennemførelsesbestemmelser. Denne databearbejdning er hjemlet i GDPR-forordningens art. 6, § 1, litra b. WIND bearbejder også sådanne data for at kunne identificere enhver ulovlig brug af Køretøjerne i henhold til disse Brugsbetingelser og/eller overtrædelser af færdselsreglerne, samt for at kunne bearbejde regreskrav, som WIND kunne ifalde et ansvar for, i sin egenskab af Køretøjsejer i henhold til GDPR-forordningens art. 6, § 1, litra b og c. 

9.2 WIND bruger Google Maps API applikationer for at kunne fastslå den nuværende placering af et Køretøj og vise det nærmeste ledige Køretøj. Google Maps udbydes af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps API er helt afgørende for, at vores Tjenester fungerer og er tilgængelige. Google Maps API applikationerne registrerer destinationen, afgangs- og ankomsttider, samt hvor længe Køretøjet er blevet brugt. Ved brug af Google Maps videresendes og lagres der oplysninger om din brug af WIND-appen eller WINDs webside til servere, der tilhører Google, i USA. Overførslen af alle lokalitetsdata til Google sker anonymt.

9.3 WIND bruger betalingsserviceudbydere til at behandling dine betalinger. Ved betalinger med kreditkort og Apple Pay bruger WIND betalingsserviceudbyderen Stripe Inc., 185 Berry Street, Suite 550 San Francisco, CA 94107, USA. 

Ved betalinger med PayPal bruger WIND betalingsserviceudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A.

9.4 For mere detaljerede informationer om WINDs og WINDs serviceudbyderes behandling af dine persondata beder vi dig venligst læse vores Datapolitik.


10. ÆNDRINGER AF DISSE BRUGSBETINGELSER OG PRISLISTEN

10.1 WIND forbeholder sig udtrykkelig ret til at ændre disse Brugsbetingelser og Prislisten i henhold til nedenstående bestemmelser.

10.2 WIND er berettiget til – uden at begrunde dette nærmere - at ændre disse Brugsbetingelser og Prislistenpå et hvilket som helst tidspunkt for fremtidige Individuelle Lejer af Køretøjer eller Lejepas. WIND vil give dig besked om sådanne ændringer senest

3 dage, inden sådanne ændringer træder i kraft. Individuel Leje af Køretøjer som led i Lejepas eller aktive Abonnementer, som (dvs. de pågældende Lejepas eller Abonnementer) var købt før meddelelsen om ændringerne, bliver ikke berørt i den indeværende kontrakt-/abonnementsperiode. 

10.3 I forbindelse med Månedsabonnementer er WIND berettiget til at ændre disse Brugsbetingelser og Prislisten – uden at begrunde dette nærmere – med virkning for den næste kontraktmåned. WIND vil give dig besked om sådanne ændringer senest

3 dage inden udgangen af den nuværende kontraktmåned. Du anses for at have godkendt alle meddelte ændringer, hvis du ikke gør indsigelse mod dem i tekstform (f.eks. e-mail) inden for 1 uge, efter at meddelelsen om ændringerne er givet. Hvis du gør indsigelse mod ændringer, så vil dit Abonnement automatisk blive afsluttet. WIND vil gøre særligt opmærksom på de ovennævnte konsekvenser i sin meddelelse om ændringerne.

10.4 I forbindelse med Årsabonnementer er WIND berettiget til at ændre disse Brugsbetingelser og Prislisten – uden at begrunde dette nærmere – med virkning for det næste kontraktsår. WIND vil give dig besked om sådanne ændringer senest 3 dage inden udgangen af det nuværende kontraktsår. Du anses for at have godkendt alle meddelte ændringer, hvis du ikke gør indsigelse mod dem i tekstform (f.eks. e-mail) inden for 4 uger, efter at meddelelsen om ændringerne er givet. Hvis du gør indsigelse mod ændringer, så vil dit Abonnement automatisk blive afsluttet. WIND vil gøre særligt opmærksom på de ovennævnte konsekvenser i sin meddelelse om ændringerne. WIND er kun berettet til at tilpasse eller ændre disse Brugsbetingelser med virkning for det løbende kontraktsår, hvis dette er påkrævet på grund af ændringer af væsentlige tekniske eller kommercielle betingelser eller lovgrundlaget. Alle meddelte ændringer med virkning for det løbende kontraktsår træder i kraft og anses for accepteret af dig, hvis du ikke gør indsigelse mod dem i tekstform (f.eks. e-mail) inden for 6 uger, efter at meddelelsen om ændringerne er givet. Hvis du gør indsigelse mod ændringer, så vil dit Abonnement automatisk blive afsluttet. WIND vil gøre særligt opmærksom på de ovennævnte konsekvenser i sin meddelelse om ændringerne. Hvis obligatoriske ændringer er påkrævet på grund af gældende lov, retsafgørelser eller påbud fra offentlige myndigheder, så kan det være, at meddelelsen skal gives med en kortere frist alt efter den pågældende lov, retsafgørelse eller myndighedspåbud. Hvis du gør indsigelse mod ændringerne, så gælder Brugsbetingelser fortsat i uændret form. WIND er dog i så fald berettiget til at ophæve Masteraftalen og opsige det pågældende Abonnement med et varsel på 3 dage, efter at du har fremsat din indsigelse. 

10.5 WIND giver dig besked om ændringer i henhold til § 10.2 - 10.4 pr. e-mail eller SMS og ved offentliggørelse af de nye Brugsbetingelser og priser på WINDs webside og i WIND-appen. 

10.6 Uanset § 10.1 - 10.5 så er ændringer eller tilføjelser til disse Brugsbetingelser og/eller Prislisten, som aftales mellem dig og WIND kun gyldige og bindende, hvis de er aftalt i tekstform. Dette gælder også, hvis denne bestemmelse om tekstform skal ændres. 


11. INTERAKTIONER MED TREDJEMAND 

11.1 Ved brug af vores Tjenester kan du komme til at korrespondere med, købe varer og/eller tjenesteydelser hos, eller deltage i salgsfremmende foranstaltninger fra tredjepartsudbydere, annoncører eller sponsorer, som viser deres varer og/eller tjenesteydelser via WIND-appen eller WINDs webside. Alle sådanne aktiviteter samt alle vilkår, betingelser, garantier eller oplysninger, der er forbundet med sådanne aktiviteter, er udelukkende et anliggende mellem dig og den pågældende tredjemand. 

11.2 WIND anbefaler ikke applikationer eller hjemmesider på internettet, som der linkes til via WIND-appen eller WINDs webside, og WIND er ikke ansvarlig for indhold, produkter, tjenesteydelser eller andet materiale, som findes på eller er tilgængelige via sådanne sider eller tredjepartsudbydere. 12. LOVVALG

Dansk ret finder anvendelse på Aftalen inklusive disse Brugsbetingelser og Prislistenfor de kunder, som bruger vores Tjenester i Danmark. Den internationale købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse. 


13. OVERDRAGELSE

13.1 WIND er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Masteraftalen til tredjemand efter disse Brugsbetingelser på et hvilket som helst tidspunkt uden dit samtykke. WIND er dog forpligtet til at informere dig herom i tekstform og i god tid inden en sådan overdragelse. Efter du har fået meddelelse om en overdragelse, er du berettiget til at foretage ekstraordinær opsigelse af Masteraftalen inden for seks (6) uger. WIND vil gøre opmærksom på denne ret igen i sin meddelelse. 

13.2 Du er under ingen omstændigheder berettiget til at overføre eller overdrage rettigheder i henhold til Masteraftalen til tredjemand uden WINDs forudgående skriftlige accept.


14. INTET AFKALD

Hvis WIND ikke fastholder eller håndhæver en striks opfyldelse af alle betingelser i disse Brugsbetingelser, skal dette ikke fortolkes som et afkald på nogen bestemmelse eller rettighed. Parternes handlemåde eller forretningspraksis skal heller ikke ses som en modificering af nogen del af disse Brugsbetingelser. Intet afkald foretaget af WIND skal fortolkes som et afkald på sagsanlæg eller en efterfølgende misligholdelse af nogen bestemmelse i disse Brugsbetingelser. 


15. SALVATORISK BESTEMMELSE

Hvis den kompetente domstol anser en bestemmelse i disse Brugsbetingelser eller i den gældende Prisliste for at være ugyldige eller ikke at finde anvendelse, så skal de tilbageværende bestemmelser i disse Brugsbetingelser fortsat være fuldt gyldige og i kraft. 16. MEDDELELSE VEDRØRENDE TVISTLØSNING 

WIND er hverken forpligtet eller villig til at deltage i en tvistløsningsproces ved en forbrugerklageinstans, således som omhandlet i lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager. Du kan finde oplysninger om alternativ tvistløsning på den europæiske online-portal for tvistløsning, som kan tilgås via følgende link:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.


17.  KUNDESUPPORT 

Hvis du støder på nogen former for problemer med at bruge vores Tjeneste, så kan du indberette det i WIND-appen ved at klikke på “Kundeservice”-knappen. WIND opfordrer dig til at indsende dine kommentarer. Du kan desuden kontakte os pr. e-mail (customer.dk@wind.co).